$388

This variant is currently sold out.

19/7/2021 updated*
修身knit one piece

有粉藍和黑兩色

心形胸設計 充滿小心機

腰位修身更能突顯身材

裙子少透 建議要打底

想causal 可襯波鞋

或襯高踭涼鞋走hot babe路線!

say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece
say my name one piece